Generalforsamling 2018

Indkaldelse til:

KOA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Torsdag d. 15. februar 2018 kl. 20

Afholdes i klublokalerne: Tangmosevej 5, Køge

Der er fælles spisning fra kl. 18 - HUSK tilmelding...

Dagorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasseren fremlægger revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand

    Valg til bestyrelsen

    Valg af revisorer

    Valg af suppleanter

6.Valg til klubhusudvalg & sportsudvalg

7. Eventuelt

 

Den nuværende bestyrelse består af:   

Formand             Finn Richardt             På valg                                

Næstformand      Freddy Olsen             Ej på valg                   

Kasserer             Otto Kristensen          Ej på valg

Sekretær             Torben F. Hansen        På valg  modtager genvalg               

 Best. Medlem       Jess Kongeskov         På valg  modtager IKKE genvalg     

Best Medlem        Ledig                         På valg           NYT Medlem     Emner, forslag og ændringer til vedtægterne, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 14 hverdage  før generalforsamlingen for a blive behandlet under pkt.4.

Punkt 4 Indkomne forslag.:

§ 5. INDSKUD OG KONTINGENT.

 

Medlemskontingentet for samtlige medlemsgrupper fastsættes af bestyrelsen.

Medlemsskabet gælder fra den 1/1 til den 31/12, og medlemsskabet for det pågældende år skal indbe­tales til klubben senest ved den ordinære generalforsamling.

For nye medlemmer forfalder kontingentet til betaling ved indmeldelsen.

Ved indmeldelse oplyser medlemmer om e-mail adresse / Mobil tlf.nr. og giver KOA tilladelse til at benytte disse til at sende vigtige meddelelser. (f.eks. indkaldelse til Generalforsamling.


 §6: Ændres teksten efter ” … senest 3 uger før generalforsamlingen.” til:

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal meddeles klubbens medlemmer ved udsendelse pr. brev/mail/sms og/eller offentliggøres på KOA’s hjemmeside med mindst 8 dages varsel med angivelse af: 1:Bestyrelsens ændringsforslag, 2: Indkomne forslag samt 3: Dagsorden for generalforsamlingen:”

 

 


 

Under punktet 5 

  Ny skal vælges

 


 

Ved generalforsamlingen skal der også ske nyvalg til sportsudvalget. / Klubhus udvalg

 

Under punktet 6 „Eventuelt“ kan man drøfte alle forhold, der vedrører foreningen, men der kan ikke træffes beslutninger.


 

Husk at betale dit klubkontingent for 2018 senest d.01/2-2017 for at have stemmeret til generalforsamlingen!

 

HUSK kontingentbetaling i god tid inden via posthus, bank og netbank, da disse betalinger tager nogle dage før de bliver registreret hos KOA. Kan også betales på klubaftener og på dagen.

 

OBS !!! FÆLLESSPISNING KL. 18,00   OBS !!!

Der serveres som aldtid en dejlig middag
Med rigelig til alle....  KUN KR.:50,00 pr. deltager

Tilmelding til klubhusudvalget på en klubaften eller til Torben på telefon 40 684821 / torbenfh@hotmail.dk

 

Tilbage til forside